2016 EUROASIA YOUNG COMPETITION JAPAN

2016 EUROASIA YOUNG COMPETITION JAPAN
GRAND PRIX / JPY500,000-
NURIE CHUNG (South Korea)
————————————-
Elementary School
1st Prize Nurie CHUNG
2ndPrize Riisa NAKAHARA
3rdPrize Soolin LIM & Mana TSURUTA
Encouragement Prize Mimori WATANABE
 
Middle School
1st Prize Tsukushi SASAKI
2ndPrize Dongmin LEE & Hana MIYOSHI
3rd prize Kentaro KONISHI
Encouragement Prize Shoko KITAGAWA,Daigo SHIRAI,Nanano TAKEUCHI
 
High School
1st Prize Risako OSHIMA & Wakana NOGUCHI
2nd Prize Rion UDO
3rd Prize Yumito OSHIMA
 
University
1st Prize Ririko TAKAGI & Shin SAKAI
2nd Prize Chae ann JEON & Takako YUMIBA